Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

 ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Şoldăneşti" a fost creată  prin   Hotărîrea  nr. 150  din  02.03.2010. Sediul întreprinderii de Stat pentru Silvicultură se află pe adresa: or. Şoldăneşti, str. 31 August, 125. Fondator al întreprinderii este: Agenţia "Moldsilva", cu sediul în municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 124 Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură ŞOLDĂNEŞTI" este înregistrată cu numărul de înregistrare 16101924 din 28.11.1994. 

  Principalele genuri de activitate a întreprinderii sunt:

1) administrarea şi gestionarea fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi altor obiecte ce constituie
patrimonial aflat în gestiunea  întreprinderii, care să asigure:

a)      dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere;

b)      intensificarea funcţiilor de protecţie.a apelor, de reglare climaterică şi a altor funcţii ale pădurilor în scopul sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător;

c)      regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora;

d)      aplicarea unui complex de măsuri, privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor lor ecologice şi social - economice;

e)      continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor silvice;

2)  aplicarea regimului silvic şi exercitarea controlului departamental (inclusiv a prevederilor art. 21 din Codul Silvic nr. 887-XIII din 21.06.96 cu modificările şi completările ulterioare) asupra aplicării acestuia în toate pădurile fondului forestier, precum şi -în vegetaţia forestieră din afara acestuia (în arealul de activitate al întreprinderii);

3)  asigură paza pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare, asigură personalul responsabil de paza pădurii, în mod gratuit cu echipament, arme, munţii, uniforme de serviciu de model stabilit;

4)  asigură valorificarea raţională a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare;

5)  asigură creşterea, recoltarea şi realizarea materialului forestier de reproducere;

6)  aplică schemele şi tehnologiile de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor
neregenerate şi degradate;

7)  plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi gestionarii acestora;

8) asigură ţinerea evidenţei de stat a fondului forestier, Cadastrului Silvic de Stat şi monitoringul forestier;

 9) asigură folosirea raţională a fondului forestier şi cinegetic, aflate în gestiune în conformitate cu     

 prevederile amenajamentelor silvice şi cinegetice;

10)  acordă asistenţă metodologică şi tehnică proprietarilor de păduri, de perdele forestiere de-protecţie, de alte tipuri de vegetaţie forestieră, la plantarea şi gospodărirea acestora;

11)  restabilirea biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţia ecologică;

12)  administrarea şi gospodărirea fondului cinegetic, executarea controlului departamental în acest domeniu;

13)  asigurarea recoltării şi valorificării raţionale a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii;

14)  colectarea produselor accesorii ale pădurii;

15)  producerea şi realizarea producţiei cu destinaţie tehnico-materială din lemn şi din rămăşiţile din lemn, şi din altă materie prima, producerea şi realizarea materialelor de construcţie pentru necesităţile proprii, cît şi pentru alte organizaţii (parchet, ştachete, secţii gard ş.a.);

Subdiviziunile de bază ale întreprinderii sunt unităţile de producere numite ocoale silvice, care la rândul lor se împart în sectoare şi cantoane. În componenţa întreprinderii sunt incluse: ocolul silvic Şoldăneşti; ocolul silvic Olişcani (r-1 Şoldăneşti, s.Olişcani), ocolul silvic Cinişeuţi (r-1 Rezina, s.Cinişeuţi), secţia de prelucrare a lemnului (or. Şoldăneşti).

 Suprafaţa de gestionare a întreprinderii constituie  15042 ha, conform amenajamentului silvic din anul 01.01.2016 .